ما نیز مانند پیشرفت طبیعی فناوری ، اخیراً شاهد افزایش برنامه های داده های نامحدود بی سیم هستیم. اگر قبلاً آنها را قیمت گذاری کرده اید ، می دانید که این نقشه ها می توانند بسیار گران باشند. در مقایسه با برنامه های اندازه گیری ، تفاوت کاملاً در قیمت وجود دارد. اگر یکی از […]

More